Comptatge i classificació de les monedes

Nom projecte:

CLASSIFICADOR MONEDES

Sector:

Tecnologia i serveis per la mobiliitat dels ciutadans

Client:

Meypar

QUÈ?

Els classificadors de monedes compten i separen els seus diners per tipus de monedes, ja siguin d’1, 2, 5, 10, 20 o 50 cèntims d’euro, o bé, de 1 € o 2 €. Totes les monedes són separades i classificades en els seus respectius recipients.

COM?

Disposa d’una entrada en la part superior i unes safates on es dipositen les monedes classificades pel seu valor. Cauen per les seves respectives sortides i els sensors envien la informació, el resultat es visualitza en la pantalla de l’equip.

PER QUÈ?

Va ser creat per a facilitar el recompte i classificació de les monedes, ja que és una tasca més laboriosa que el recompte de bitllets. A causa d’aquesta necessitat, les comptadores de monedes són una bona opció, pel fet que permeten reduir el temps i el cost dedicat a realitzar el comptatge i classificació de les monedes.